Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa (PGNHS 107) 

Số Hồ sơ: 107/……………/THU                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 15 ngày làm việc)

 

1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………………. Email:…………………………………………..

 

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

1.

Văn bản của đơn vị (mẫu D01b-TS)

 

2.

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (mẫu C12-TS, Bản sao)

 

 

 

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

 

 

         ……………, ngày…… tháng…… năm……                                                        

                Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                             Người nộp hồ sơ

                        (Ký, ghi họ tên)                                                                                       (Ký, ghi họ tên)