Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ (PGNHS 309)Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 01/5/2012

 

 

Số Hồ sơ: 309/……………/SO                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH

đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: giải quyết ngay)

 

1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………………. Email:…………………………………………..

 

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

 

Điều kiện: Sổ BHXH đã được chốt, xác nhận bảo lưu

 

1.

Công văn đề nghị thu hồi sổ BHXH của đơn vị (01 bản)

 

2.

Danh sách đề nghị thu hồi sổ BHXH của đơn vị (02 bản)

 

3.

File dữ liệu của danh sách đề nghị thu hồi sổ BHXH

 

4.

- Sổ BHXH (mẫu cũ) đã được chốt, xác nhận bảo lưu kèm tờ rời sổ BHXH (nếu ); Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN mẫu 07/SBH (nếu có), hoặc

- Sổ BHXH (mẫu mới) gồm: tờ bìa sổ BHXH kèm các tờ rời sổ BHXH (mẫu 07/SBH)

 

 

 

 

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

 

 

 

         ……………, ngày…… tháng…… năm……                                                        

                Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                             Người nộp hồ sơ

                        (Ký, ghi họ tên)                                                                                       (Ký, ghi họ tên)