(08) 39 979 039
Đăng ký | Đăng nhập | Tìm kiếm
Chào mừng bạn đến với website BHXH Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây nóng giải đáp thắc mắc: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT, BHTN (08) 39.979.039 - 1604 - 1606. Lĩnh vực Chế độ BHXH (08) 39.979.039 – 1403 – 1413. Lĩnh vực CST (08) 39.979.039 1626 – 1730 – 1639. Lĩnh vực GĐ BHYT (08) 39.979.039  1808 – 1810. 

 

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ

Chức năng:

Phòng tổ chức - Cán bộ có chức năng giúp Giám Đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh quản lý, tổ chức: công chức, viên chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức theo phân cấp hiện hành.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Giúp Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH thành phố và BHXH các quận, huyện trực thuộc;

- Giúp Giám đốc xây dựn quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp công tác giữa BHXH thành phố với các cơ quan, đơn vị liên quan  đóng trên địa bàn thành phố và giữa các đơn vị trục thuộc BHXH thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định;

- Hàng năm xây dựng kế hoạch biên chế, tuyển dụng, nâng bậc lương; kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức theo phân cấp và tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt;

- Quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp hiện hành;

- Thực hiện công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quân sự địa phương thuộc hệ thông BHXH thành phố;

- Thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức theo phân cấp;

- Giúp Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính phù hợp với chương trình cải cách hành chính của BHXH Việt Nam và tổ chúc thực hiện chương trình kế hoạch được phê duyệt;

- Giúp Giám đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật và của ngành;

- Quản lý hồ sơ nhân sự cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp;

- Giúp Giám đốc thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định;

- Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo thống kê về tổ chức cán bộ, khen thưởng, kỷ luật theo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất.

Lãnh đạo phòng:

-  Trưởng phòng:       Phạm Việt Tiến – ĐT: 39.979.007 - 39.979.039 (Ext 1007).

- Phó Trưởng phòng: Lê Hải Hồng – ĐT: 39.979.039 - Ext 1357.

- Phó Trưởng phòng: Dương Thị Ngọc Tuyết – ĐT: 39.979.039 - Ext 1447.